ما هرسال با همکارانمان دور هم جمع میشدیم و یلدا را جشن میگرفتیم ولی یلدای امسال ما بسیار متفاوت بود چون به این نتیجه رسیدیم که به عنوان یک مجموعه‌ی تبلیغاتی که راهکارهای توسعه کسب و کار را می‌دهیم افراد باید باهم آشنا شوند، کسب و کار‌های یکدیگر را بشناسند که یک هم‌افزایی ایجاد شود و بتوانند به یکدیگر کمک کنند.

فهرست