مشاوره
نظر-اشخاص

با من زندگی کن

برنامه ریزی و مدیریت بهینه زمان
نویسنده: حسین قاسم زاده  
انتشارات رهنج | ۱۳۹۹

اگر شمـا به دنبـال تأثیـر تبلیـغات و کاربردهایش هستید جای درستی آمده اید، واحـدی که به طور یقیـن قلب تپنـده هر کسـب و کار می‌باشـد و میتوانـد ارتباط مؤثری با محیط ایجاد نماید.

فهرست